.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.
بخشدار مرکزی شبستر :                                      مینا گلی پور                                   04142422062

کارشناس دهیاران و شوراها :                                علیرضا طینتی                                 04142430040

مسئول دفتر بخشدار :                                          علی رنجی بین                               04142430040

کارشناس امور فنی دهیاران :                                 علی سعادتجو                                04142430040

کارشناس امور مالی دهیاران :                                مختار محسنی                                04142430041

کارشناس امور مالی دهیاران :                               سید یاسر حبیب زاده                        04142460041

کارشناس سیاسی انتظامی :                               معصومه زاهدی                                04142430040

مسئول روابط عمومی فرمانداری و بخشداری:           شیوا مناف زاده                                 04142430040

نیروی خدماتی :                                                 قدرت کاووس                                   04142430040