.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.بخشدار مرکزی شبستر :                                      مجید بهنام فر                               04142422062

کارشناس دهیاران و شوراها :                                 علیرضا طینتی                               04142430040

مسئول دفتر بخشدار :                                          علی رنجی بین                              04142430040

کارشناس امور فنی دهیاران :                                علی سعادتجو                               04142430040

کارشناسان امور مالی دهیاران :                             فرید آدمی و مختار محسنی              04142430041

کارشناس امور مالی دهیاران :                                سید یاسر حبیب زاده                      04142460041

کارشناس سیاسی انتظامی :                               معصومه زاهدی                              04142430040

مسؤل روابط عمومی :                                         حسن خدابخش خامنه                     04142430040

خدمات :                                                         قدرت کاووس                                 04142430040