.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

.: بخشداری مرکزی شبستر :.

دهیاری دیزج خلیل

دهیاری : دیزج خلیل

دهستان : گونئی شرقی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : محمد ایمانخواه

شماره تماس : 42442020


دهیاری علیشاه

دهیاری : علیشاه

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : علی رشیدپور

شماره تماس : 


دهیاری آق کهریز

دهیاری : آق کهریز

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : مهدی عباسی

شماره تماس : 


دهیاری علی بیگلو

دهیاری : علی بیگلو

دهستان : گونئی مرکزی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : مجتبی صمداوغلی

شماره تماس : 


دهیاری درویش بقال

دهیاری : درویش بقال

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : بایرام امامی

شماره تماس : 


دهیاری یوسف آباد

دهیاری : یوسف آباد

دهستان : گونئی مرکزی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : مختار محسنی سیس

شماره تماس : 


دهیاری شنگل آباد

دهیاری : شنگل آباد

دهستان : گونئی مرکزی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : مجید اصلانی

شماره تماس : 


دهیاری کوشک

دهیاری : کوشک

دهستان : گونئی مرکزی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : مجید قدیری

شماره تماس : 


دهیاری امیر زکریا

دهیاری : امیرزکریا

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : بایرام امامی

شماره تماس : 


دهیاری بیگجه خاتون

دهیاری : بیگجه خاتون

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : بهزاد شه شناس

شماره تماس : 


دهیاری زنگی

دهیاری : زنگی

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : محمد تقی زاده

شماره تماس : 


دهیاری غلاملو

دهیاری : غلاملو

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : حسن بهجت غلامی

شماره تماس : 


دهیاری زیناب

دهیاری : زیناب

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : اسماعیل جاویدنیا

شماره تماس : 


دهیاری ساربانقلی

دهیاری : ساربانقلی

دهستان : سیس

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : مهدی طلعتی

شماره تماس : 


دهیاری ملک زاده

دهیاری : ملک زاده

دهستان : گونئی شرقی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : صمد قاسمی

شماره تماس : 


دهیاری بنیس

دهیاری : بنیس

دهستان : گونئی شرقی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : احمد عادل

شماره تماس : 


دهیاری شانجان

دهیاری : شانجان

دهستان : گونئی شرقی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : یاسر حبیب زاده

شماره تماس : 


دهیاری نوجه ده

دهیاری : نوجه ده

دهستان : گونئی شرقی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : علی ارتجاعی

شماره تماس : 


دهیاری داریان

دهیاری : داریان

دهستان : گونئی مرکزی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : امیر چایفروش

شماره تماس : 


دهیاری کافی الملک

دهیاری : کافی الملک

دهستان : گونئی مرکزی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : وحید منتظری

شماره تماس : 


دهیاری مشنق

دهیاری : مشنق

دهستان : گونئی مرکزی

بخش : مرکزی

شهرستان : شبستر

دهیار : سید احمد موسوی

شماره تماس :